Algemene voorwaarden (versie 01/21)

1.     Door gebruik te maken van de dienstverlening van Perbeemd BVBA aanvaardt de klant uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van Perbeemd BVBA.

2.     Het aanvaarden van de factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene betalingsvoorwaarden.

3.     Geleverde geneesmiddelen en medische benodigdheden blijven eigendom van Perbeemd BVBA, tot op het ogenblik dat ze volledig betaald zijn. Erelonen dienen steeds door de cliënt vergoed te worden.

4.     Klachten dienen per aangetekende brief binnen de acht dagen na factuurdatum kenbaar gemaakt te worden.

5.     De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum. Tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders bedongen door ons.

6.     Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn van 30 dagen na factuurdatum is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 1% per maand op het verschuldigde saldo. Eveneens is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro per factuur.

7.     In geval van niet betaling behoudt Perbeemd BVBA zich het recht dit bedrag te doen innen. Alle kosten welke hieruit voortvloeien, vallen ten laste van de cliënt.

8.     Elke dierenarts, werkend voor Perbeemd BVBA,  heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.    Op geen enkele manier kan een eventuele schadeclaim het verzekerde bedrag van de dierenarts overstijgen.   Exacte informatie hieromtrent is schriftelijk op te vragen.

9.     Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen en het vredegerecht te Kapellen.


BTW nummer: BE0876204166