Privacyverklaring

1. Onderneming: 

Perbeemd dierenartsenpraktijk (feitelijke vereniging), gevestigd te 2990 Loenhout (België), Sint-Lenaartseweg 67 met als ondernemingsnummer 0643.989.829. 

(hierna verder de ‘Praktijk’ of ‘Wij’), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna verder uw ‘gegevens’) onder de voorwaarden zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

2. Contactgegevens: 

Adres : Sint-Lenaartseweg 67, 2990 Loenhout
Telefoon: +32 3 669 58 55
Website : Perbeemd.be
e-mail: dierenarts@perbeemd.be

3. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: 

De Praktijk neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt alle redelijke passende maatregelen om ervoor te zorgen dat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens zoveel mogelijk wordt tegengegaan. 

Zo maakt de Praktijk onder meer gebruik van specifieke software voor het dierenartsenpraktijk en verwerkt zij uw gegevens uitsluitend op eigen informaticasystemen, waarvoor de Praktijk redelijke inspanningen levert om die te laten beveiligen, onder meer door gespecialiseerde externe informatica- en netwerkleveranciers. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zouden zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via e-mailadres dierenarts@perbeemd.be of contacteer ons telefonisch via +32 3 669 58 55.

4. Persoonsgegevens die wij verwerken: 

De Praktijk verwerkt uw gegevens in naam en voor rekening van de individuele dierenartsen van en diverse entiteiten binnen de Praktijk, omwille van hun wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen, omdat u onze website bezoekt, doordat u gebruik maakt van onze diensten en die van de individuele dierenartsen van de dierenartsenpraktijk (hierna samen de ‘diensten’ genoemd) en/of omdat u deze zelf aan ons en/of aan de individuele dierenartsen (hebt) verstrekt. 

5. Hieronder vindt u een overzicht van de standaard persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken: 

- Voor- en achternaam 
- Geslacht - Geboortedatum 
- Geboorteplaats 
- Professionele gegevens
- Adresgegevens 
- Gegevens van uw e-ID
- Telefoon- en/of GSM-nummer 
- E-mailadres 
- Profielgegevens van sociale (online) media waarmee u ons contacteert 
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch 

6. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: 

de Praktijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op de Praktijk en op haar individuele dierenartsen rust; 
- Het afhandelen van (gebeurlijke) betalingen aan of door u; 
- Verzenden van onze nieuwsberichten, -brieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen;
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten; 
- Om u de diensten te leveren; 

7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: 

De dierenartsenpraktijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

- Standaard persoonsgegevens (art. 5) algemeen: bewaartermijn 10 jaar na beëindiging van de diensten; 
- Standaard persoonsgegevens (art. 5) Naam, voornaam, e-mailadres en profielgegevens sociale media: bewaartermijn zolang de Praktijk berichten of nieuwsbrieven omtrent actuele juridische onderwerpen verspreid en u zich daarvoor hebt ingeschreven; 

- Bijzondere persoonsgegevens (art. 6) algemeen: bewaartermijn 5 jaar na beëindiging van de diensten.

Voor de toepassing van deze bewaartermijnen, wordt onder het begrip ‘beëindiging van de diensten’ verstaan dat zowel de dierenartsenpraktijk als de individuele dierenartsen van de dierenartsenpraktijk geen enkele vraag om advies of informatie onder welke vorm en/of dossier dan ook, van u meer behandelen. De bewaartermijnen beginnen in ieder geval slechts te lopen niet eerder dan dat u de schriftelijke en uitdrukkelijke bevestiging van een dierenarts van de dierenartsenpraktijk hebt ontvangen dat de diensten als beëindigd worden beschouwd.

8. Delen van persoonsgegevens met derden: 

De dierenartsenpraktijk geeft uw gegevens niet aan derden door en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de diensten die wij u verstrekken. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

De dierenartsenpraktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: 

De dierenartsenpraktijk gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy, zoals Google Analytics en dit om statistieken inzake het bezoek op onze website bij te houden. Meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics kan u vinden via deze link: www.google.com/analytics/policies/ 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de dierenartsenpraktijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde onderneming, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het e-mailadres dierenarts@perbeemd.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

De dierenartsenpraktijk behoudt eraan zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de dertig dagen te reageren op uw verzoek. 

U dient wel voor ogen te houden dat de dierenartsenpraktijk gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. 

Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

11. Klacht indienen: 

De dierenartsenpraktijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens: 

Belgische toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer): 

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission(at)privacycommission.be